DO002-Docker 101

Introduction

 • Giới thiệu về docker: docker là gì và giới thiệu những bài toán docker giải quyết

 • Giới thiệu những khái niệm cơ bản trong docker: Image, Container, Registry, Network

 • Thực hành containerize 1 application có sẵn

Duration

 • 3 tiếng

Target audiences

 • Fresher/Junior backend dev chưa có kinh nghiệm về docker và muốn tiếp cận, áp dụng thử công nghệ container

Requirements for the attendees

Learning outcome

Sau workshop, các bạn sẽ:

  • Hiểu được docker là gì, sự khác biệt giữa docker và VM

  • Thao tác cơ bản với 1 docker container: run, exec, delete, logs,...

  • Viết được file docker-compose để reuse

  • Tạo được docker image cho application

What won’t be included in this workshop

 • In-depth architecture and docker internal