Dijkstra

About Dijkstra

Dijkstra is a periodical magazine published by Grokking Vietnam. In this magazine, the Grokking team will collect qualified technical articles from software engineers who are currently working in Software Industry. The topic of the articles will focus on Software Engineering, Data Engineering, ...

Dijkstra #1

In this first issue, we have the following articles

 • Về Grokking Vietnam

 • Thiết kế hệ thống quản lý danh mục sản phẩm trong hệ thống eCommerce

 • Lock Free Programming

 • HTTP/1 và HTTP/2

 • PostgreSQL Buffer hoạt động như thế nào

 • Floating Point và sai số trong tính toán

 • Thiết kế tính năng Feature Toggle và Feature Rollout

 • Grokking's Corner: Kĩ sư phần mềm giỏi thì phải như thế nào?

 • Sự hình thành và phát triển của các cộng đồng công nghệ ở Việt Nam

 • Sách hay nên đọc

Dijkstra #2

In this first issue, we have the following articles

 • Gobench - một benchmark framework

 • Bài toán đồng thuận trong hệ thống phân tán và thuật toán Raft

 • Memory Abstraction - Làm thế nào để nhiều chương trình có thể cùng truy cập RAM cùng lúc

 • Thiết bị I/O và các giao thức I/O căn bản

 • Trình biên dịch câu truy vấn

 • Làm thế nào để xây dựng Resume chuẩn Fang

 • Sách hay nên đọc